Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?


Уведомление при липса на споразумение за обработване

Уважаеми партньори, 

С оглед изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни, включително на Общия регламент за защита на личните данни (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, и в случай, че между „Сектрон“ ООД и Вас няма сключено споразумение, регламентиращо обработването на лични данни, любезно Ви молим, да спазвате следните правила:

1. При необходимост от посещение на наш представител във Ваш обект за извършване на дейности по гаранционно или извънгаранционно поддържане, включително диагностика, настройка или ремонт, на система, която съдържа лични данни (например, система за видеонаблюдение или за контрол на достъпа), между „Сектрон“ ООД и Вас следва преди извършване на дейностите да бъде подписано споразумение за обработване на данни между администратор на лични данни и обработващ лични данни. Образец на такова споразумение може да намерите на https://www.sectron.com/bg/info/download/2957 . Моля, попълнете го с необходимите данни и го подгответе в два подписани екземпляра. Споразумението следва да бъде подписано от администратора на личните данни, които се съдържат в системата – собственика или ползвателя на правно основание (например, наемател на обекта, в който функционира системата). Ако собственикът или ползвателят е юридическо лице, подписът следва да бъде на неговия законен представител или на упълномощено от него лице с пълномощно с нотариално удостоверени подписи.

За съгласуване на по-нататъшните действия, свързани с подписване на споразумението от наша страна, размяната на документите и посещението на нашите представители във Вашия обект, моля свържете се с нас на следните телефони: (02) 91 982

 

2. При необходимост от предаване на информационен носител или друг тип техника, който съдържа информационен носител, в сервиз на „Сектрон“ ООД за извършване на ремонт, настройка, възстановяване на достъпа или друг тип дейности:

2.1. Информационният носител следва да бъде с предварително заличени лични данни така, че да гарантира невъзможност, заличените данни да бъдат възстановени по какъвто и да е начин.

2.2. Изключение от правилото по предходната т. 2.1. се допуска в следните хипотези:

1)       когато заличаването е технически невъзможно, или

2)       когато е обективно невъзможно, дейностите от страна на „Сектрон“ ООД да бъдат извършени правилно/ефективно при липса на лични данни в информационния носител.

В тези два случая, преди предаването на техниката, между „Сектрон“ ООД и Вас следва да бъде подписано споразумение за обработване на данни между администратор на лични данни и обработващ лични данни. Образец на такова споразумение може да намерите на https://www.sectron.com/bg/info/download/2957. Моля, попълнете го с необходимите данни и го подгответе в два подписани екземпляра. Споразумението следва да бъде подписано от администратора на личните данни, които се съдържат в системата – собственика или ползвателя на правно основание (например, наемател на обекта, в който функционира системата). Ако собственикът или ползвателят е юридическо лице, подписът следва да бъде на неговия законен представител или на упълномощено от него лице с пълномощно с нотариално удостоверени подписи. При посещението Ви в сервиза на „Сектрон“ ООД, споразумението ще бъде подписано от наша страна.

Може да се запознаете с Политиката за поверителност и защита на личните данни на Партньори на „Сектрон“ на нашия сайт в раздел „Политика за защита на личните данни“ или следвайки http://www.sectron.com/bg/info/privacy-policy

Като водеща компания в сектора на решения за сигурност „Сектрон“ ООД поддържа и спазва високи стандарти при обработването и защитата на личните данни. За нас неприкосновеността на тези данни е от изключително важно значение. Целта на горните правила е единствено и само гарантиране на максимална неприкосновеност!